Základní dokumenty školy

962 KB

Školní řád upravuje:

  1. podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,
  2. provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení,
  3. podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
  4. podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů.

Školní řád obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.

Vzdělávací plány

Vzdělávací plány – dobíhající pro 2., 3. a 4. ročníky