Přihlášky ke studiu na vysoké škole

 1. Doporučuji sledovat webové stránky jednotlivých vysokých škol v dostatečném časovém předstihu!
  Všechny informace platné pro přijímací řízení na VŠ je možné najít i na webové stránce Centra pro studium vysokého školství – https://www.csvs.cz/. Údaje o přijímacím řízení platné pro následující akademický rok budou umístěny na této stránce v prosinci 2021. Základní informace o oborech VŠ otisknou rovněž Učitelské noviny v listopadu 2021.
  V případě, že budete skládat Národní srovnávací zkoušky, sledujte jejich stránky https://www.scio.cz/nsz/ již od října. První zkušební termíny jsou totiž již v prosinci.
 2. Zákon ukládá vysokým školám a fakultám zveřejnit informace o přijímacím řízení v dostatečném časovém předstihu (nejméně čtyřměsíčním) – jsou to např. lhůty pro podání přihláškypodmínky přijetí, termín a způsob ověřování splnění těchto podmínek, formu a rámcový obsah zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení. Navíc musí uvést i nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v příslušném studijním oboru.
 3. Seznam VŠ je umístěn také na webové stránce MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/prehled-vysokych-skol odkazy na jiné servery.
 4. Většina VŠ i VOŠ přijímá přihlášky již pouze elektronicky. Výjimečně se odevzdává přihláška papírová – možnost zakoupení v papírnictví, příp. si ji vyzvedněte u výchovného poradce.
 5. Termín odeslání je zpravidla 28. 2., ale určité VŠ, VOŠ apod. si stanovují jiné termíny!!! Některé vysoké školy, zejména uměleckého směru a fakulty architektury, stanovují termíny talentových zkoušek již před uvedeným datem.
 6. Za správnost vyplnění a pravdivost údajů v přihláškách, dodržení termínu odeslání na příslušnou VŠ, VOŠ apod. zodpovídají studenti. Řádně vyplněné papírové přihlášky potvrdí třídní učitel.
 7. Důležité údaje na přihlášku:

 8. Odevzdání vyplněné přihlášky si zajišťují studenti sami.
  Jestliže budete papírovou přihlášku posílat poštou, pečlivě si uschovejte podací lístek a raději i kopii vyplněné přihlášky. Budete-li přihlášku podávat na VŠ v podatelně osobně, nechte si potvrdit její převzetí – připravte si lístek se svým jménem, adresou, rodným číslem a názvem VŠ a oboru.
 9. Výše uvedené informace se analogicky vztahují i na VOŠ a nástavbová studia.
 1. V případě potřeby kontaktujte výchovného poradce.