Nabídka volitelných seminářů pro 4. ročníky (jaro 2024)

Dějiny umění

Seminář nese název Kapitoly z dějin moderního a současného umění. Seznamuje žáky s vývojovými tendencemi v umění 19., 20. a 21. století. Je zaměřen na porozumění stěžejním tendencím v umění, zejména v architektuře a v malířství. Seminář vede k osvojení teoretických poznatků, ale současně si každý žák v průběhu studia vytvoří vlastní obrazové portfolio. O seminář mívají zájem uchazeči o studium architektury, uměleckých oborů, kunsthistorie a památkové péče a obecně studenti humanitních oborů.

Seminář z biologie

Předmět Seminář z biologie je koncipován jako předmět, který má žáky především připravit na studium jakéhokoliv biologického oboru. V rámci semináře jsou jednotlivé okruhy biologie rozšířeny o nadstavbové vědomosti, které jsou v jednotlivých hodinách žáky prezentovány. Teoretické znalosti jsou propojovány i s konkrétním poznáváním živé přírody – poznávání rostlin a živočichů. Žáci jsou vedeni k využívání získaných biologických poznatků s jinými vědními disciplínami a k praktické aplikaci vědomostí v životě.

Dějiny 20. a 21. století

Cílem semináře je prohloubit znalosti o dějinách 20. a 21. století, které studenti nabyli v průběhu studia, tyto vědomosti dále nejen rozšiřovat a prohlubovat, ale také je interpretovat, kriticky hodnotit. 

Každý účastník semináře připraví prezentaci na zadané téma a bude mít prostor k tomu, aby svou práci předvedl. Vyzkouší si schopnost argumentace, obhajobu vlastního postoje, názoru. Studenti také vypracují seminární práci, která bude postavena na vzpomínkách pamětníka. Cílem této práce je nejen výše uvedené, ale také osvojení si požadavků na formální stránku práce. Tyto znalosti studenti uplatní i na VŠ.

Seminář z fyziky

Seminář se zabývá středoškolským učivem, ovšem v širších souvislostech a ve spojení s nabytými znalostmi z matematiky. Prohlubuje a procvičuje základní učivo fyziky všech čtyř ročníků vyššího gymnázia. Cílem předmětu je rozvíjení schopností studentů chápat hlouběji fyzikální pojmy a zákonitosti, naučit je rozumět přírodním jevům a běžným technickým problémům z fyzikálního hlediska, procvičovat řešení i složitějších fyzikálních úloh, napomoci k přípravě a vykonání maturitní zkoušky, testu či ústního zkoušení z fyziky v rámci přijímacího řízení na vysokou školu.

Seminář z chemie

Seminář chemie se zaměřuje na opakování a hlavně propojení poznatků z oblasti obecné, fyzikální, anorganické, organické chemie a biochemie. Studenti postupně prezentují jednotlivé maturitní okruhy, vyučující svými komentáři pomáhá pochopit tolik potřebné souvislosti, případně doplňuje učivo (např. metabolismy, atd.) Výstupem semináře by měla být příprava nejen k maturitní zkoušce z chemie, ale také příprava k přijímacím zkouškám na VŠ.

Seminář ze zeměpisu

Seminář je zaměřený na opakování a prohlubování základních témat středoškolského zeměpisu tak, aby žáci byli schopni zvládnout maturitní zkoušku a následně přijímací zkoušku na VŠ. Seminář je vhodný pro studenty, kteří se hlásí např. na obory učitelství geografie pro SŠ, geoinformatika (GIS), rozvojová studia, geodezie a kartografie a další.

Seminář z matematiky pro skupinu M1

Předmět Seminář z matematiky rozvíjí a postupně prohlubuje abstraktní, analytické i logické myšlení. Učí studenty správně usuzovat, dokazovat hypotézy, obhajovat vlastní teorie, správně a věcně argumentovat a odhalovat nesprávné závěry. Seminář z matematiky umožňuje studentům pochopit a poznat kvantitativní a prostorové vztahy reálného světa prostřednictvím matematických teorií, nabízí studentům prostředek modelování reálných jevů, strategii řešení úloh a problémů. Seminář dále rozvíjí schopnost pracovat účelně s informacemi a přirozeným způsobem využívá současné informační technologie. (Obsah: Kombinatorika, pravděpodobnost, práce s daty, Booleova algebra a její modely, algebra pravdivostních hodnot)

Seminář z matematiky pro skupinu M2

Předmět Seminář z matematiky rozvíjí a postupně prohlubuje abstraktní, analytické i logické myšlení. Učí studenty správně usuzovat, dokazovat hypotézy, obhajovat vlastní teorie, správně a věcně argumentovat a odhalovat nesprávné závěry. Seminář z matematiky umožňuje studentům pochopit a poznat kvantitativní a prostorové vztahy reálného světa prostřednictvím matematických teorií, nabízí studentům prostředek modelování reálných jevů, strategii řešení úloh a problémů. Seminář dále rozvíjí schopnost pracovat účelně s informacemi a přirozeným způsobem využívá současné informační technologie. Obsahem předmětu Seminář z matematiky je rozšiřující učivo nad rámec základní úrovně společné části MZ a je v souladu s katalogem požadavků Cermatu pro maturitní zkoušku z matematiky na úrovni Matematika rozšiřující.

Obsah:

 • pokud proběhl seminář z matematiky ve třetím ročníku
  • diferenciální a integrální počet
 • pokud neproběhl seminář z matematiky ve třetím ročníku
  • komplexní čísla, diferenciální a integrální počet

Literatura a film

Náplň semináře tvoří v úvodní části připomenutí základních pojmů z teorie literatury a teorie filmu. Další část semináře je věnována rozboru konkrétních literárních děl a jejich filmových adaptací. Výběr knih vychází z Kánonu titulů k ústní maturitní zkoušce z ČJ, není to však podmínkou. Každý účastník semináře připraví prezentaci minimálně jednoho literárního díla a jeho filmového zpracování.

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář rozšiřuje ročníkové učivo čtvrtého ročníku. Zaměřuje se na tato témata: etiku, světové názory, religionistiku, filosofické směry 20. století. Seminář s dvouhodinovou dotací je určen především studentům maturujícím ze ZSV nebo těm, kteří uplatní tyto informace při přijímacím řízení na VŠ. V posledních týdnech výuky školního roku se věnuje velmi stručnému opakování probraného učiva předchozích 4 let výuky ZSV.

Seminář z informatiky a výpočetní techniky

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy algoritmizace, moderního programování a vývoje software a navazuje na znalosti předmětu Programování I. Studenti se naučí vytvářet grafické uživatelské rozhraní programů, seznámí se s vhodnou architekturou programů a základními třídícími algoritmy.

Současný český jazyk

Hlavní náplní semináře je rozšíření, procvičení a shrnutí tematických celků jazykové a slohové výuky, které žáci využijí nejen při písemné maturitní práci z jazyka českého. Seminář se zaměří především na tyto oblasti:

 • problematické okruhy českého pravopisu
 • morfologie – zvláštnosti českého tvarosloví, vývoj
 • lexikologie – sémantika, frazeologie, slovotvorba
 • syntax – výstavba větných celků, interpunkce, všestranné jazykové rozbory
 • kompozice textu, jeho soudržnost, uspořádání a členění
 • stylistika – funkční styly, slohové postupy a útvary, slohotvorní činitelé,
 • soulad textu se zadanými parametry, stylistické nedostatky a jejich odstraňování

Konverzace: a) NJ, b) RJ

Seminář je zaměřen na přípravu k maturitní zkoušce. Náplní semináře je rozvoj komunikačních schopností žáků, opakování a prohlubování znalostí v oblasti gramatiky, zaměření se na okruhy maturitní zkoušky.

Seminář ze základů italštiny

Seminář z italského jazyka si klade za cíl naučit studenty nejen základy italského jazyka, ale také získat základní znalosti italských reálií – seznámit se s italskou geografií, dějinami i kulturou. Předmět se zaměřuje především na jednoduchou komunikaci v každodenním životě, běžná konverzační témata jako rodina, jídlo, bydlení, cestování… 

Seminář z anglického jazyka

Cílem semináře z anglického jazyka je rozšiřovat konverzační schopnosti a slovní zásobu účastníků na různá odborná témata (například obchodní angličtina, environmentální studia, základy angličtiny pro studium medicíny a podobné).
Úroveň a přesná náplň předmětu bude přizpůsobená účastníkům.