Nabídka volitelných seminářů pro 4. ročníky (jaro 2022)

Dějiny umění

Seminář nese název Kapitoly z dějin moderního a současného umění. Seznamuje žáky s vývojovými tendencemi v umění 19., 20. a 21. století. Je zaměřen na porozumění stěžejním tendencím v umění, zejména v architektuře a v malířství. Seminář vede k osvojení teoretických poznatků, ale současně si každý žák v průběhu studia vytvoří vlastní obrazové portfolio. O seminář mívají zájem uchazeči o studium architektury, uměleckých oborů, kunsthistorie a památkové péče a obecně studenti humanitních oborů.

Seminář z biologie

Předmět Seminář z biologie je koncipován jako předmět, který má žáky především připravit na studium jakéhokoliv biologického oboru. V rámci semináře jsou jednotlivé okruhy biologie rozšířeny o nadstavbové vědomosti, které jsou v jednotlivých hodinách žáky prezentovány. Teoretické znalosti jsou propojovány i s konkrétním poznáváním živé přírody – poznávání rostlin a živočichů. Žáci jsou vedeni k využívání získaných biologických poznatků s jinými vědními disciplínami a k praktické aplikaci vědomostí v životě.

Dějiny 20. století

Cílem semináře je prohloubit znalosti o dějinách 20. století, které studenti nabyli v průběhu studia, tyto vědomosti dále nejen rozšiřovat a prohlubovat, ale také je interpretovat, kriticky hodnotit.

Každý účastník semináře připraví prezentaci na zadané téma a bude mít prostor k tomu, aby svou práci předvedl. Vyzkouší si schopnost argumentace, obhajobu vlastního postoje, názoru.

Seminář z fyziky

Seminář se zabývá středoškolským učivem, ovšem v širších souvislostech a ve spojení s nabytými znalostmi z matematiky. Prohlubuje a procvičuje základní učivo fyziky všech čtyř ročníků vyššího gymnázia. Cílem předmětu je rozvíjení schopností studentů chápat hlouběji fyzikální pojmy a zákonitosti, naučit je rozumět přírodním jevům a běžným technickým problémům z fyzikálního hlediska, procvičovat řešení i složitějších fyzikálních úloh, napomoci k přípravě a vykonání maturitní zkoušky, testu či ústního zkoušení z fyziky v rámci přijímacího řízení na vysokou školu.

Seminář z chemie

Seminář chemie se zaměřuje na opakování a propojení poznatků z oblasti obecné, fyzikální, anorganické, organické chemie a biochemie. Každý student zpracuje maturitní otázku (popř. více otázek – podle počtu studentů), kterou následně prezentuje. Vyučující pak dohlíží, aby prezentace vedla k pochopení učiva s cílem vysvětlit či odvodit dané chemické jevy.

Seminář ze zeměpisu

Seminář je zaměřený na opakování a prohlubování základních témat středoškolského zeměpisu tak, aby žáci byli schopni zvládnout maturitní zkoušku a následně přijímací zkoušku na VŠ. Seminář je vhodný pro studenty, kteří se hlásí např. na obory učitelství geografie pro SŠ, geoinformatika (GIS), rozvojová studia, geodezie a kartografie a další.

 

Seminář z matematiky pro skupinu M1

Předmět Seminář z matematiky rozvíjí a postupně prohlubuje abstraktní, analytické i logické myšlení. Učí studenty správně usuzovat, dokazovat hypotézy, obhajovat vlastní teorie, správně a věcně argumentovat a odhalovat nesprávné závěry. Seminář z matematiky umožňuje studentům pochopit a poznat kvantitativní a prostorové vztahy reálného světa prostřednictvím matematických teorií, nabízí studentům prostředek modelování reálných jevů, strategii řešení úloh a problémů. Seminář dále rozvíjí schopnost pracovat účelně s informacemi a přirozeným způsobem využívá současné informační technologie. (Obsah: Kombinatorika, pravděpodobnost, práce s daty, Booleova algebra a její modely, algebra pravdivostních hodnot)

Seminář z matematiky pro skupinu M2

Předmět Seminář z matematiky rozvíjí a postupně prohlubuje abstraktní, analytické i logické myšlení. Učí studenty správně usuzovat, dokazovat hypotézy, obhajovat vlastní teorie, správně a věcně argumentovat a odhalovat nesprávné závěry. Seminář z matematiky umožňuje studentům pochopit a poznat kvantitativní a prostorové vztahy reálného světa prostřednictvím matematických teorií, nabízí studentům prostředek modelování reálných jevů, strategii řešení úloh a problémů. Seminář dále rozvíjí schopnost pracovat účelně s informacemi a přirozeným způsobem využívá současné informační technologie. Obsahem předmětu Seminář z matematiky je rozšiřující učivo nad rámec základní úrovně společné části MZ a je v souladu s katalogem požadavků Cermatu pro maturitní zkoušku z matematiky na úrovni Matematika rozšiřující. (Obsah: Diferenciální a integrální počet)

Literatura a film

Náplň semináře tvoří v úvodní části připomenutí základních pojmů z teorie literatury a teorie filmu. Další část semináře je věnována rozboru konkrétních literárních děl a jejich filmových adaptací. Výběr knih vychází z Kánonu titulů k ústní maturitní zkoušce z ČJ, není to však podmínkou. Každý účastník semináře připraví prezentaci jednoho literárního díla a jeho filmového zpracování.

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář rozšiřuje ročníkové učivo čtvrtého ročníku. Zaměřuje na tato témata: etiku, světové názory, religionistiku, filosofické směry 20. století. Seminář s dvouhodinovou dotací je určen především studentům maturujícím ze ZSV nebo těm, kteří uplatní tyto informace při přijímacím řízení na VŠ. V posledních týdnech výuky školního roku se věnuje velmi stručnému opakování probraného učiva předchozích 4 let výuky ZSV.

Seminář z informatiky a výpočetní techniky

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy algoritmizace, moderního programování a vývoje software a navazuje na znalosti předmětu Programování I. Studenti se naučí vytvářet grafické uživatelské rozhraní programů, seznámí se s vhodnou architekturou programů a základními třídícími algoritmy.

Současný český jazyk

Hlavní náplní semináře je rozšíření, procvičení a shrnutí tematických celků jazykové a slohové výuky, které žáci využijí nejen při písemné maturitní práci z jazyka českého. Seminář se zaměří především na tyto oblasti:

  • problematické okruhy českého pravopisu
  • morfologie – zvláštnosti českého tvarosloví, vývoj
  • lexikologie – sémantika, frazeologie, slovotvorba
  • syntax – výstavba větných celků, interpunkce, všestranné jazykové rozbory
  • kompozice textu, jeho soudržnost, uspořádání a členění
  • stylistika – funkční styly, slohové postupy a útvary, slohotvorní činitelé,
  • soulad textu se zadanými parametry, stylistické nedostatky a jejich odstraňování

Konverzace: a) NJ, b) RJ

Seminář je zaměřen na přípravu k maturitní zkoušce. Náplní semináře je rozvoj komunikačních schopností žáků, opakování a prohlubování znalostí v oblasti gramatiky, zaměření se na okruhy maturitní zkoušky.