Nabídka volitelných seminářů pro 3. ročníky (jaro 2024)

Dnešní svět

Sociální geografie: práce s daty a aktuálními informacemi o obyvatelstvu, hospodářství a rozložení moci v současném světě na podkladě Školního atlasu dnešního světa a časopisu Dnešní svět. Aktuální témata: přírodní katastrofy, globální změny klimatu, alternativní energie, rostlinná výroba, chudoba a konflikty na Zemi, cestovní ruch, stárnutí populace…

Seminář z matematiky pro skupinu M1

Předmět Seminář z matematiky rozvíjí a postupně prohlubuje abstraktní, analytické i logické myšlení. Učí studenty správně usuzovat, dokazovat hypotézy, obhajovat vlastní teorie, správně a věcně argumentovat a odhalovat nesprávné závěry. Seminář z matematiky umožňuje studentům pochopit a poznat kvantitativní a prostorové vztahy reálného světa prostřednictvím matematických teorií, nabízí studentům prostředek k modelování reálných jevů, strategii řešení úloh a problémů. Seminář dále rozvíjí schopnost pracovat účelně s informacemi a přirozeným způsobem využívá současné informační technologie. (Obsah: Posloupnosti a řady reálných čísel, Těleso komplexních čísel, funkce komplexní proměnné)

Seminář z matematiky  pro skupinu M2

Předmět Seminář z matematiky rozvíjí a postupně prohlubuje abstraktní, analytické i logické myšlení. Učí studenty správně usuzovat, dokazovat hypotézy, obhajovat vlastní teorie, správně a věcně argumentovat a odhalovat nesprávné závěry. Seminář z matematiky umožňuje studentům pochopit a poznat kvantitativní a prostorové vztahy reálného světa prostřednictvím matematických teorií, nabízí studentům prostředek k modelování reálných jevů, strategii řešení úloh a problémů. Seminář dále rozvíjí schopnost pracovat účelně s informacemi a přirozeným způsobem využívá současné informační technologie. (Obsah: Rovnice, nerovnice a soustavy s parametry, analytická geometrie v prostoru, komplexní čísla)

Svět práce

Oblasti předmětu: pracovní právo, obchodní právo, živnostenské právo, obchodní společnosti, podnik, daně, daňový systém, živnosti, základy managementu, sociální psychologie, tvorba dokumentů – pracovní smlouvy, žádosti, dohody, smlouvy (např. o dílo). Seminář se zaměřuje na maturitní okruhy, je proto vhodný především pro studenty se zájmem o společenské vědy. 

Programování a robotika

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy algoritmizace, moderního programování a vývoje software. Studenti poznají moderní vývojové nástroje a základy objektově orientovaného programování. Seznámí se s pojmy třída, objekt, dědičnost, polymorfismus, kompozice, pole, seznam, fronta, zásobník, knihovny.

Interaktivní biologie

Předmět Interaktivní biologie je zaměřen na aplikaci informačních a komunikačních technologií ve výuce předmětu biologie. Žák používá počítač, internet a multimédia jako motivační pracovní nástroj prohlubující zájem žáků o studium biologie na vysoké škole. Pomocí atraktivních multimediálních aplikací jsou žáci připraveni řešit problémy naší biosféry ve všech jejich rovinách. Předmět zábavnou formu výuky rozšiřuje a upevňuje teoretické znalosti z biologie a napomáhá k jejich praktické aplikaci při řešení problémových úloh. Významným prvkem předmětu je vzájemné propojování důležitých biologických  pojmů s významnými multimediálními prvky výuky.

Přírodovědný seminář se zaměřením na environmentální výchovu

Seminář je zaměřen na propojení přírodovědných předmětů, zejména biologie, chemie, zeměpisu a ekologie praktickou formou s využitím školní zahrady a dalších školních prostor. V semináři si žáci zopakují především nabyté znalosti z témat rostlin, živočichů, hub a ekologie formou poznávaček, pěstitelství, terénního cvičení a přednáškami.

Konverzace a) NJ, b) RJ

Seminář je zaměřen na přípravu k maturitní zkoušce. Náplní semináře je rozvoj komunikačních schopností žáků, opakování a prohlubování znalostí v oblasti gramatiky, zaměření se na okruhy maturitní zkoušky.

Seminář ze základů italštiny

Seminář z italského jazyka si klade za cíl naučit studenty nejen základy italského jazyka, ale také získat základní znalosti italských reálií – seznámit se s italskou geografií, dějinami i kulturou. Předmět se zaměřuje především na jednoduchou komunikaci v každodenním životě, běžná konverzační témata jako rodina, jídlo, bydlení, cestování… 

Seminář z anglického jazyka

Cílem semináře z anglického jazyka je rozšiřovat konverzační schopnosti účastníků na různá odborná téma a poskytnout jim základní informace a vzorová cvičení ke Cambridge Advanced zkoušce.
Úroveň a přesná náplň předmětu bude přizpůsobená účastníkům.