Nabídka volitelných seminářů pro 3. ročníky (jaro 2023)

Dnešní svět

Sociální geografie: práce s daty a aktuálními informacemi o obyvatelstvu, hospodářství a rozložení moci v současném světě na podkladě Školního atlasu dnešního světa a časopisu Dnešní svět. Aktuální témata: přírodní katastrofy, globální změny klimatu, alternativní energie, rostlinná výroba, chudoba a konflikty na Zemi, cestovní ruch, stárnutí populace…

Seminář z matematiky pro skupinu M1

Předmět Seminář z matematiky rozvíjí a postupně prohlubuje abstraktní, analytické i logické myšlení. Učí studenty správně usuzovat, dokazovat hypotézy, obhajovat vlastní teorie, správně a věcně argumentovat a odhalovat nesprávné závěry. Seminář z matematiky umožňuje studentům pochopit a poznat kvantitativní a prostorové vztahy reálného světa prostřednictvím matematických teorií, nabízí studentům prostředek k modelování reálných jevů, strategii řešení úloh a problémů. Seminář dále rozvíjí schopnost pracovat účelně s informacemi a přirozeným způsobem využívá současné informační technologie. (Obsah: Posloupnosti a řady reálných čísel, Těleso komplexních čísel, funkce komplexní proměnné)

Seminář z matematiky  pro skupinu M2

Předmět Seminář z matematiky rozvíjí a postupně prohlubuje abstraktní, analytické i logické myšlení. Učí studenty správně usuzovat, dokazovat hypotézy, obhajovat vlastní teorie, správně a věcně argumentovat a odhalovat nesprávné závěry. Seminář z matematiky umožňuje studentům pochopit a poznat kvantitativní a prostorové vztahy reálného světa prostřednictvím matematických teorií, nabízí studentům prostředek k modelování reálných jevů, strategii řešení úloh a problémů. Seminář dále rozvíjí schopnost pracovat účelně s informacemi a přirozeným způsobem využívá současné informační technologie. (Obsah: Rovnice, nerovnice a soustavy s parametry, analytická geometrie v prostoru, komplexní čísla)

Svět práce

Oblasti předmětu: pracovní právo, obchodní právo, živnostenské právo, obchodní společnosti, podnik, daně, daňový systém, živnosti, základy managementu, sociální psychologie, tvorba dokumentů – pracovní smlouvy, žádosti, dohody, smlouvy (např. o dílo). Seminář se zaměřuje na maturitní okruhy, je proto vhodný především pro studenty se zájmem o společenské vědy.

Programování a robotika

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy algoritmizace, moderního programování a vývoje software. Studenti poznají moderní vývojové nástroje a základy objektově orientovaného programování. Seznámí se s pojmy třída, objekt, dědičnost, polymorfismus, kompozice, pole, seznam, fronta, zásobník, knihovny.

Interaktivní biologie

Předmět Interaktivní biologie je zaměřen na aplikaci informačních a komunikačních technologií ve výuce předmětu biologie. Žák používá počítač, internet a multimédia jako motivační pracovní nástroj prohlubující zájem žáků o studium biologie na vysoké škole. Pomocí atraktivních multimediálních aplikací jsou žáci připraveni řešit problémy naší biosféry ve všech jejich rovinách. Předmět zábavnou formu výuky rozšiřuje a upevňuje teoretické znalosti z biologie a napomáhá k jejich praktické aplikaci při řešení problémových úloh. Významným prvkem předmětu je vzájemné propojování důležitých biologických  pojmů s významnými multimediálními prvky výuky.

Konverzace a) NJ, b) RJ

Seminář je zaměřen na přípravu k maturitní zkoušce. Náplní semináře je rozvoj komunikačních schopností žáků, opakování a prohlubování znalostí v oblasti gramatiky, zaměření se na okruhy maturitní zkoušky.

Seminář ze základů čínštiny

Obsahem nenavazujícího semináře základy čínštiny je základní slovní zásoba, správná výslovnost, nácvik konverzačních frází, psaní čínských znaků a přepis čínského jazyka do latinky. Cílem bude naučit studenty navázat komunikaci v čínštině, svižně reagovat na základní podněty, umět se představit, konverzovat v kavárně, při návštěvě atp., zvládat fonetický přepis čínštiny a ovládat základy čínského písma.