Rozhodnutí o vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Gymnázium Mikuláše Koperníka Bílovec, příspěvková organizace, zastoupené ředitelem Mgr. Pavlem Mrvou, vyhlašuje v souladu s § 60, 61 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb. ze dne 24. října 2016, v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, pro přijímací řízení ve školním roce 2018/2019 (tj. vzdělávání od školního roku 2019/2020):

2. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání na Gymnáziu Mikuláše Koperníka,

Obor studia:         79-41-K/41 Gymnázium

délka studia:               4 roky

počet přijímaných:   max. 10 žáků

zaměření:                    všeobecné nebo matematika

ŠVP:                               Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání

Uchazeč skládá zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika a její aplikace v následujícím termínu:

řádný termín 3. června 2019

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává výsledek písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace z prvního a druhého termínu 1. kola přijímacího řízení, které doloží písemně (rozhodnutí nebo Výpis výsledků z didaktických testů), případně bude skládat písemný test z uvedených předmětů. Nutnou podmínkou přijetí je splnění všech stanovených kritérií pro přijetí – čtyřleté studium (§ 59 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Přihláška

Přihlášku podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy na tiskopisu předepsaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v termínu do 21. května 2019.

Součástí přihlášky nezletilého žáka je souhlasné vyjádření zákonného zástupce uchazeče.

U oboru 79-41-K/41 uchazeči v přihlášce vyplní, zda preferují všeobecné zaměření nebo zaměření na matematiku.

Škola nevyžaduje na přihlášce potvrzení lékaře.

 

Přílohy přihlášky

Originály nebo základní školou ověřené kopie výsledků vědomostních soutěží vyhlašovaných MŠMT v předmětech matematika, fyzika, biologie, chemie, zeměpis, český jazyk, cizí jazyk a dějepis.

Rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění podle zvláštního právního předpisu, je-li uchazeč osobou zdravotně znevýhodněnou.

Součástí přihlášky nemusí být vysvědčení nebo jejich ověřené kopie, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.
Škola nevyžaduje písemné hodnocení.

V případě, že vzdělávání žáka nevyžaduje zvláštní přístup, nemusí být součástí přihlášky vyjádření lékaře.

Kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněna od 15. 5. 2019 na webových stránkách školy (www.gmk.cz) a ve škole.

V Bílovci 15. května 2019
Mgr. Pavel Mrva
ředitel

DOKUMENTY