Organizační pokyny – maturitní zkouška

Organizační pokyny k ochraně zdraví během maturitních zkoušek

Tento dokument vychází z metodického pokynu MŠMT OCHRANA ZDRAVÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH, KONZERATOŘÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH V PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH ZKOUŠEK, ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ 2019/2020 ze dne 6. 5. 2020.

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • V souladu s pozvánkou či oznámením školy se žák dostaví na zkoušku ve stanovený čas.
 • Pro vstup do školy je určen pouze vchod z ulice 17. listopadu.
 • Žáci z rizikových skupin se mohou dostavit na zkoušku o 30 minut dříve, než je čas uvedený v pozvánce či oznámení.
 • Před školou žáci dodržují odstupy 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Žáci se podle pokynů zaměstnanců školy plynule přesunou do určených tříd.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Do budovy školy nebude z organizačních důvodů umožněn vstup dalším osobám.
 • Žáci odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení (viz příloha), pokud toto neodevzdali již v době prezenčních konzultací.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID 19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
 • Pohyb žáků po škole bude umožněn pouze ve vymezených prostorách.
 • Žáci z rizikových skupin jsou povinni tuto skutečnost sdělit určenému zaměstnanci školy a řídit se jeho pokyny.

V budově školy

 • Bude zajištěn průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd.
 • Žáci z rizikových skupin budou vpuštěni do tříd jako první. Pro trávení přestávky mezi jednotlivými zkouškami či testy budou mít žáci vymezený prostor (dle aktuálních klimatických podmínek).
 • Žáci budou mít k použití vymezené toalety vybavené tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Dezinfekční prostředky na ruce budou k dispozici také v jednotlivých třídách.

Písemné zkoušky a didaktické testy

 • Písemné zkoušky nebo didaktické testy probíhají obdobným způsobem organizace jako v předchozích letech.
 • Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí
  umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Žákovi je přiděleno místo ve třídě dle platných zásad. Po dobu konání zkoušek bude dodržen totožný zasedací pořádek.
 • Žáci z rizikových skupin budou v místnosti, kde probíhá zkouška, rozsazeni přednostně na místa nejdále od dveří a pokud možno u oken.
 • Po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku; po tuto dobu nemusí mít roušku nasazenou ani přítomný pedagog.
 • Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.

Ústní zkoušky

 • Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí
  umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Maximální počet osob ve třídě je 15. V místnosti, kde probíhá ústní zkouška, jsou přítomni
  členové zkušební komise, zkoušený žák a připravující se žák. Z organizačních a bezpečnostních
  důvodů nebude při ústní zkoušce umožněna přítomnost ostatních osob.
 • V průběhu ústní zkoušky konané v rámci maturitní zkoušky nemusí žáci ani členové zkušební komise či přítomní pedagogové nosit roušku.
 • Pro ústní zkoušky je stanoven minimální rozestup 2 m. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
 • Při volbě otázek je nutné dodržet zvýšený hygienický standard.
 • Během zkoušky používá žák vlastní psací potřeby.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 • Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 • Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 • Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 • Porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ). Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza). Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2–6) uvedený výše nebo pokud
některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Před prvním vstupem do školy žák předkládá toto podepsané prohlášení:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
  a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např.
  horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Žák, který spadá do vymezené rizikové skupiny, má právo přijít na písemnou zkoušku dříve než ostatní
uchazeči a bude přednostně vpuštěn do budovy a usazen tak, aby byla v maximální míře zajištěna jeho
ochrana zdraví, tedy co nejdále ode dveří a co nejblíže k oknu. Stejně tak by měl žák opustit místnost
mezi posledními a maximálně tak omezit interakci s ostatními.

U ústních zkoušek budou žáci, kteří spadají do rizikové skupiny, přednostně vyzkoušeni a co nejdříve
po zkoušce by měli opustit budovu školy.

Žák má před zkouškou příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci novým koronavirem

 • Pokud má žák konat příslušné zkoušky a má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly
  odpovídat infekci novým koronavirem (zejména zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost,
  zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky), nesmí do školy
  vstupovat. Žák svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu
  konání zkoušky řediteli školy; nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech ředitel
  školy prominout. Potom má žák právo konat náhradní zkoušku v termínu stanovené
  prováděcím právním předpisem.

Příznaky infekce dýchacích cest se objeví v průběhu zkoušky

 • Pokud se příznaky objeví v průběhu vlastní zkoušky, postupuje se obdobně jako v případě jiné
  zdravotní indispozice na straně žáka.
 • Situaci na místě řeší ředitel školy v součinnosti se členy zkušební komise.
 • O této situaci ředitel školy informuje spádovou hygienickou stanici.
 • Tato skutečnost se uvede do protokolu.
 • Žák svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy; nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech ředitel školy prominout. Potom má žák právo konat náhradní zkoušku v termínu stanovené prováděcím právním předpisem.

Mgr. Pavel Mrva
ředitel