Organizační pokyny – přijímací zkoušky

Termíny přijímacího řízení

Dle informace MŠMT jsou termíny 1. kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání na Gymnáziu Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace od školního roku 2020/2021 stanoveny následovně:

Obor studia:           79-41-K/41 Gymnázium 

Termín jednotné přijímací zkoušky: 8. června 2020,

Obor studia:           79-41-K/81 Gymnázium

Termín jednotné přijímací zkoušky: 9. června 2020,

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky – 23. června 2020.

Organizační pokyny COVID 19

Tyto pokyny vycházejí z metodického doporučení MŠMT OCHRANA ZDRAVÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH, KONZERVATOŘÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH V PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH ZKOUŠEK, ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ 2019/20 ze dne 6. 5. 2020.

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • V souladu s pozvánkou či oznámením školy se žák dostaví na zkoušku ve stanovený čas.
 • Ke vstup do areálu a budovy školy slouží pouze vchod z ulice 17. listopadu.
 • Žáci z rizikových skupin se mohou dostavit na zkoušku o 30 minut dříve, než je čas uvedený v pozvánce či oznámení.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Žáci odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení (viz příloha).
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID 19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Žáci z rizikové skupiny jsou povinni se hlásit u určeného zaměstnance školy a dbát jeho pokynů.
 • Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
 • Pohyb žáků po škole bude umožněn pouze ve vymezených prostorách.

V budově školy

 • Žáci z rizikových skupin budou vpuštěni do tříd jako první.
 • Přestávku mezi jednotlivými testy budou moci žáci trávit v určených prostorách školy.
 • Žákům budou vymezeny toalety vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

Písemné zkoušky

 • Písemné zkoušky nebo didaktické testy probíhají obdobným způsobem organizace jako v předchozích letech.
 • Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Po celou dobu testování je zasedací pořádek neměnný.
 • Žáci z rizikových skupin budou v místnosti, kde probíhá zkouška, rozsazeni přednostně na místa nejdále od dveří a pokud možno u oken.
 • Po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku; po tuto dobu nemusí mít roušku nasazenou ani přítomný pedagog.
 • Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
 • Žáci používají pouze vlastní psací potřeby či jiné dovolené pomůcky.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 • Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 • Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 • Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 • Porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). Farmakologicky léčený diabetes mellitus. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza). Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2–5) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

 • Před prvním vstupem do školy žák předkládá podepsané prohlášení: písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Žák, který spadá do vymezené rizikové skupiny, má právo přijít na písemnou zkoušku dříve než ostatní uchazeči a bude přednostně vpuštěn do budovy a usazen tak, aby byla v maximální míře zajištěna jeho ochrana zdraví, tedy co nejdále ode dveří a co nejblíže k oknu. Stejně tak by měl žák opustit místnost mezi posledními a maximálně tak omezit interakci s ostatními.

Žák má před zkouškou příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci novým koronavirem

 • Pokud žák má konat příslušné zkoušky a má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci novým koronavirem (zejména zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky), nesmí do školy vstupovat.
 • Žák svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy.
 • Žák má potom právo konat náhradní zkoušku v termínu stanovené prováděcím právním předpisem.

Příznaky infekce dýchacích cest se objeví v průběhu zkoušky

 • Pokud se příznaky objeví v průběhu vlastní zkoušky, postupuje se obdobně jako v případě jiné zdravotní indispozice na straně žáka.
 • Bude okamžitě informován zákonný zástupce žáka a bude dohodnuto převzetí žáka.
 • O této situaci ředitel školy informuje spádovou hygienickou stanici.
 • Tato skutečnost se uvede do protokolu.
 • Žák svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy.
 • Potom má žák právo konat náhradní zkoušku v termínu stanovené prováděcím právním předpisem.

Mgr. Pavel Mrva, ředitel