GMK – Šablony 2017

 

Název programu

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název výzvy

Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně
rozvinutý region v prioritní ose 3 OP (výzva je určena pro území mimo hlavní
město Praha)

Název projektu

GMK – Šablony 2017

Reg. číslo

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006856

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat:
personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků
a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit,
aktivity rozvíjející ICT.

Celkový rozpočet

923 348,00

Zahájení realizace

1. září 2017