Anotace volitelných předmětů ve 4. ročníku, jaro 2021

Dějiny umění

Seminář nese název Kapitoly z dějin moderního a současného umění. Seznamuje žáky s vývojovými tendencemi v umění 19., 20. a 21. století. Je zaměřen na porozumění stěžejním tendencím v umění, zejména v architektuře a v malířství. Seminář vede k osvojení teoretických poznatků, ale současně si každý žák v průběhu studia vytvoří vlastní obrazové portfolio. O seminář mívají zájem uchazeči o studium architektury, uměleckých oborů, kunsthistorie a památkové péče a obecně studenti humanitních oborů.

Seminář z biologie

Předmět Seminář z biologie je koncipován jako předmět, který má žáky především připravit na studium jakéhokoliv biologického oboru. V rámci semináře jsou jednotlivé okruhy biologie rozšířeny o nadstavbové vědomosti, které jsou v jednotlivých hodinách žáky prezentovány. Teoretické znalosti jsou propojovány i s konkrétním poznáváním živé přírody – poznávání rostlin a živočichů. Žáci jsou vedeni k využívání získaných biologických poznatků s jinými vědními disciplínami a k praktické aplikaci vědomostí v životě.

Seminář z fyziky

Seminář se zabývá středoškolským učivem, ovšem v širších souvislostech a ve spojení s nabytými znalostmi z matematiky. Prohlubuje a procvičuje základní učivo fyziky všech čtyř ročníků vyššího gymnázia. Cílem předmětu je rozvíjení schopností studentů chápat hlouběji fyzikální pojmy a zákonitosti, naučit je rozumět přírodním jevům a běžným technickým problémům z fyzikálního hlediska, procvičovat řešení i složitějších fyzikálních úloh, napomoci k přípravě a vykonání maturitní zkoušky, testu či ústního zkoušení z fyziky v rámci přijímacího řízení na vysokou školu.

Seminář z chemie

Výuka předmětu seminář z chemie je zaměřena především na získávání přehledu a systematizaci poznatků z obecné chemie, anorganické chemie, organické chemie, ze základů fyzikální chemie, analytické chemie, biochemie a chemických výpočtů. Všichni studenti zpracovávají oblasti vztahující se k maturitním okruhům a prezentují je samostatně v průběhu seminářů. Výuka je cílevědomě řízena tak, aby byli studenti schopni postupně nacházet vysvětlení mnoha chemických jevů, zdůvodňovat vyvozené závěry

Seminář ze zeměpisu

Seminář je zaměřený na hlavní témata středoškolského zeměpisu tak, aby žáci byli schopni zvládnout maturitní zkoušku a následně přijímací zkoušku na VŠ. Seminář je vhodný pro studenty, kteří se hlásí např. na obory učitelství geografie pro SŠ, geoinformatika (GIS), geodezie a kartografie a další.

Seminář z matematiky pro skupinu M1

Předmět Seminář z matematiky rozvíjí a postupně prohlubuje abstraktní, analytické i logické myšlení. Učí studenty správně usuzovat, dokazovat hypotézy, obhajovat vlastní teorie, správně a věcně argumentovat a odhalovat nesprávné závěry. Seminář z matematiky umožňuje studentům pochopit a poznat kvantitativní a prostorové vztahy reálného světa prostřednictvím matematických teorií, nabízí studentům prostředek modelování reálných jevů, strategii řešení úloh a problémů. Seminář dále rozvíjí schopnost pracovat účelně s informacemi a přirozeným způsobem využívá současné informační technologie. (Obsah: Kombinatorika, pravděpodobnost, práce s daty, Booleova algebra a její modely, algebra pravdivostních hodnot)

Seminář z matematiky pro skupinu M2

Předmět Seminář z matematiky rozvíjí a postupně prohlubuje abstraktní, analytické i logické myšlení. Učí studenty správně usuzovat, dokazovat hypotézy, obhajovat vlastní teorie, správně a věcně argumentovat a odhalovat nesprávné závěry. Seminář z matematiky umožňuje studentům pochopit a poznat kvantitativní a prostorové vztahy reálného světa prostřednictvím matematických teorií, nabízí studentům prostředek modelování reálných jevů, strategii řešení úloh a problémů. Seminář dále rozvíjí schopnost pracovat účelně s informacemi a přirozeným způsobem využívá současné informační technologie. Obsahem předmětu Seminář z matematiky je rozšiřující učivo nad rámec základní úrovně společné části MZ a je v souladu s katalogem požadavků Cermatu pro maturitní zkoušku z matematiky na úrovni Matematika+. (Obsah: Diferenciální a integrální počet)

Literatura a film

Náplň semináře tvoří v úvodní části připomenutí základních pojmů z teorie literatury a teorie filmu. Další část semináře je věnována rozboru konkrétních literárních děl a jejich filmových adaptací. Výběr knih vychází z Kánonu titulů k ústní maturitní zkoušce z ČJ, není to však podmínkou. Každý účastník semináře připraví prezentaci jednoho literárního díla a jeho filmového zpracování.

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář rozšiřuje ročníkové učivo čtvrtého ročníku. Zaměřuje na tato témata: etiku, světové názory, religionistiku, filosofické směry 20. století. Seminář s dvouhodinovou dotací je určen především studentům maturujícím ze ZSV nebo těm, kteří uplatní tyto informace při přijímacím řízení na VŠ. V posledních týdnech výuky školního roku se věnuje velmi stručnému opakování probraného učiva předchozích 4 let výuky ZSV.

Seminář z informatiky a výpočetní techniky

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy algoritmizace, moderního programování a vývoje software a navazuje na znalosti předmětu Programování I. Studenti se naučí vytvářet grafické uživatelské rozhraní programů, seznámí se s vhodnou architekturou programů a základními třídícími algoritmy.

Současný český jazyk

Hlavní náplní semináře je rozšíření, procvičení a shrnutí tematických celků jazykové a slohové výuky, které žáci využijí nejen při písemné maturitní práci z jazyka českého. Seminář se zaměří především na tyto oblasti:

  • problematické okruhy českého pravopisu
  • morfologie – zvláštnosti českého tvarosloví, vývoj
  • lexikologie – sémantika, frazeologie, slovotvorba
  • syntax – výstavba větných celků, interpunkce, všestranné jazykové rozbory
  • kompozice textu, jeho soudržnost, uspořádání a členění
  • stylistika – funkční styly, slohové postupy a útvary, slohotvorní činitelé,
  • soulad textu se zadanými parametry, stylistické nedostatky a jejich odstraňování

Konverzace: a) NJ, b) RJ

Seminář je zaměřen na přípravu k maturitní zkoušce. Náplní semináře je rozvoj komunikačních schopností žáků, opakování a prohlubování znalostí v oblasti gramatiky, zaměření se na okruhy maturitní zkoušky.