Anotace volitelných předmětů ve 3. ročníku, jaro 2020

Dnešní svět

Sociální geografie: práce s daty a aktuálními informacemi o obyvatelstvu, hospodářství a rozložení moci v současném světě na podkladě Školního atlasu dnešního světa. Aktuální témata: přírodní katastrofy, globální změny klimatu, alternativní energie, rostlinná výroba, chudoba a konflikty na Zemi, cestovní ruch, stárnutí populace…

Seminář z matematiky pro skupinu M1

Předmět Seminář z matematiky rozvíjí a postupně prohlubuje abstraktní, analytické i logické myšlení. Učí studenty správně usuzovat, dokazovat hypotézy, obhajovat vlastní teorie, správně a věcně argumentovat a odhalovat nesprávné závěry. Seminář z matematiky umožňuje studentům pochopit a poznat kvantitativní a prostorové vztahy reálného světa prostřednictvím matematických teorií, nabízí studentům prostředek k modelování reálných jevů, strategii řešení úloh a problémů. Seminář dále rozvíjí schopnost pracovat účelně s informacemi a přirozeným způsobem využívá současné informační technologie. (Obsah: Posloupnosti a řady reálných čísel, Těleso komplexních čísel, funkce komplexní proměnné)

Seminář z matematiky  pro skupinu M2

Předmět Seminář z matematiky rozvíjí a postupně prohlubuje abstraktní, analytické i logické myšlení. Učí studenty správně usuzovat, dokazovat hypotézy, obhajovat vlastní teorie, správně a věcně argumentovat a odhalovat nesprávné závěry. Seminář z matematiky umožňuje studentům pochopit a poznat kvantitativní a prostorové vztahy reálného světa prostřednictvím matematických teorií, nabízí studentům prostředek k modelování reálných jevů, strategii řešení úloh a problémů. Seminář dále rozvíjí schopnost pracovat účelně s informacemi a přirozeným způsobem využívá současné informační technologie. (Obsah: Rovnice, nerovnice, soustavy, analytická geometrie v prostoru, komplexní í čísla)

Dějiny umění I

Dějiny umění I jsou zaměřeny na hlubší porozumění vývoji umění. Náplní předmětu je diskuze nad obrazovým materiálem, kompletace vlastního obrazového portfolia a teoretické reflexe vývoje umění. Předmět je vhodný zejména pro studenty, budoucí maturanty z DU, se zájmem o studium architektury, dějin umění, učitelství na VŠ a pro všechny, které zajímá evropská kultura.

Přírodovědný seminář v anglickém jazyce

Předmět se zabývá vytvářením, případně obohacováním slovní zásoby z oblasti matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a životního prostředí tak, aby bylo možné číst s porozuměním odbornou literaturu. Pozornost je rovněž věnována procvičování a rozvíjení dalších dovedností potřebných ke státní maturitní zkoušce jako jsou poslech a znalost gramatiky, vše ve spojení s probíraným přírodovědným předmětem.

Svět práce

Oblasti předmětu: pracovní právo, obchodní právo, živnostenské právo, obchodní společnosti, podnik, daně, daňový systém, živnosti, základy managementu, sociální psychologie, tvorba dokumentů – pracovní smlouvy, žádosti, dohody, smlouvy (např. o dílo)

Programování

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy algoritmizace, moderního programování a vývoje software. Studenti poznají moderní vývojové nástroje a základy objektově orientovaného programování. Seznámí se s pojmy třída, objekt, dědičnost, polymorfismus, kompozice, pole, seznam, fronta, zásobník, knihovny.

Deskriptivní geometrie

Studenti zopakují základní stereometrické pojmy a vztahy. Seznámí se s kótovaným promítáním a Mongeovou projekcí. Naučí se zobrazovat základní tělesa v těchto zobrazovacích metodách. Předmět napomáhá rozvíjení prostorové představivosti a logického myšlení. Studenti se budou připravovat na úspěšný vstup do kurzů deskriptivní geometrie na technických oborech vysokých škol jako je strojírenství, architektura, stavebnictví a podobně.

Interaktivní biologie

Předmět Interaktivní biologie je zaměřen na aplikaci informačních a komunikačních technologií ve výuce předmětu biologie. Žák používá počítač, internet a multimédia jako motivační pracovní nástroj prohlubující zájem žáků o studium biologie na vysoké škole. Pomocí atraktivních multimediálních aplikací jsou žáci připraveni řešit problémy naší biosféry ve všech jejich rovinách. Předmět zábavnou formu výuky rozšiřuje a upevňuje teoretické znalosti z biologie a napomáhá k jejich praktické aplikaci při řešení problémových úloh. Významným prvkem předmětu je vzájemné propojování důležitých biologických faktů s významnými multimediálními prvky výuky.

Konverzace a) FrJ, b) NJ, c) RJ

Seminář je zaměřen na přípravu k maturitní zkoušce. Náplní semináře je rozvoj komunikačních schopností žáků, opakování a prohlubování znalostí v oblasti gramatiky, zaměření se na okruhy maturitní zkoušky.